Regulamin monitoringu

Administrator

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk), miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.
3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są:
a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu,
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
e) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
f) wyeliminowanie aktów wandalizmu,

4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
b) Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe [Dz.U.2018.poz.996]
5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku to:
a) wejścia do szkoły
b) parking szkolny
c) boisko zewnętrzne
d) hole i korytarze
e) klatki schodowe
6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie jest nagrywany.
8. System monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane.
10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, w serwerowni. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.
12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
13. Okres przechowywania danych wynosi  do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż wskazany wyżej.
14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków wyżej wymienionych organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
15. Organy zainteresowane zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: boisko szkolne,  itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
18. Na wniosek wyżej wymienionych organów, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek  oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek wyżej wymienionych organów. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamera nr……;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
20. Kopia stworzona na pisemny wniosek  zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.
22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej sp2czersk.pl telefonicznie pod numerem: (52) 398-42-33 oraz osobiście w siedzibie szkoły.
23. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.
24. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku. Będą one rozpatrywane.
25. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż  takie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odsłony: 5666

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego