Rekrutacja do klasy sportowej o profilu piłka ręczna

Judyta

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU DLA ROCZNIKA 2013 I MŁODSZYCH

 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

3, Uchwała Nr XXVIII/269/17 Rady Miejskiej w Czersku, z dnia 16 lutego 2017 r.

 

IIINFORMACJE OGÓLNE

1. W roku szkolnym 2023/2024 utworzona zostanie jedna klasa sportowa o profilu piłki ręcznej.

2. Klasa sportowa realizuje od 2 do 4 godzin podstawy programowej, do 2 godzin sportu do wyboru (którym może być piłka ręczna) oraz 6 godzin ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu piłki ręcznej.

3. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

4. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla II etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

 

III. ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 • zaliczy pozytywnie test sprawności fizycznej,
 • wykaże się stanem zdrowia pozwalającym na naukę w klasie sportowej, potwierdzonym przez lekarza rodzinnego,
 • osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,

 2. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (klasy sportowej);
 • dwie podpisane fotografie;
 • zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu, o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

3. Terminy rekrutacji

 • do 31 marca 2023 – złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym czasie uzgodnionym z dyrekcją szkoły);
 • 4 kwietnia 2023 – test sprawności fizycznej dla kandydatów;
 • do 5 kwietnia2023 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym czasie uzgodnionym z dyrekcją szkoły);
 • 13 kwietnia 2023 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych do klasy sportowej.

 4. Dyrekcja szkoły pozostawia sobie prawo do zrezygnowania z naboru do klas sportowych w danym roku szkolnym, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie wolnych       miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

 IV. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy IV sportowej, dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. W skład Komisji wchodzą:

 • wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący;
 • nauczyciele wychowania fizycznego;
 • trener danej dyscypliny sportu.

3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej:

 • opracuje regulamin na dany rok szkolny;
 • podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji;
 • prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru;
 • przeprowadza test sprawności ogólnej odbywający się na podstawie prób:

- próba szybkości – bieg na 30 m ze startu wysokiego;

- próba mocy – skok w dal z miejsca;

- próba siły – rzut piłką ręczną w dal z miejsca;

- próba zwinności – bieg 4 x 10 m.

 • ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego;
 • sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

4. Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przy ustaleniu listy dzieci przyjętych do klasy sportowej bierze pod uwagę:

 • wynik testu sprawności fizycznej;
 • opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe;
 • stan zdrowia ucznia;
 • opinię wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.

5. Rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do klasy sportowej.

6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

V. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin edukacji.

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach wskazanych przez nauczyciela - trenera, w których bierze udział szkoła.

4. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia lub celowego zniszczenia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu hali sportowej.

5. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem).

6. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela/trenera lub wychowawcy klasy, zostaną przeniesieni przez Dyrektora szkoły do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkoła w ramach możliwości organizacyjno – finansowych zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską, instruktorską;
 • dodatkowe zajęcia sportowe;
 • opiekę podczas zawodów sportowych.

2. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

  

Egzamin sprawnościowy

1. Bieg na 30 metrów.

Bieg wykonywany jest pojedynczo z miejsca ze startu wysokiego na sygnał sędziego startowego po uprzedniej komendzie na miejsca.

Każdy uczestnik wykonuje jedną próbę.

2. Bieg wahadłowy 4 razy 10 metrów

Ćwiczący ze startu wysokiego stojąc przed linią A wykonuje bieg do linii B, gdzie znajdują się dwa kółka ringo, podnosi jedno kółko i wraca do linii startu (linia A), odkłada kółko za linią A i powtarza czynność po raz drugi.

Czas zostaje wyłączony po minięciu czwartego odcinka 10- metrowego.

3. Skok w dal z miejsca

Wykonujący próbę staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów, ugina nogi z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się energicznie obunóż od podłoża, skacze jak najdalej.

4. Rzut piłką ręczną na odległość

Próbę wykonujemy piłką o rozmiarze „0”. Wykonujący po krótkim rozbiegu lub z miejsca wykonuje jak najdłuższy rzut piłką, jedną ręką, sprzed wyznaczonej linii. Przekroczenie linii uważa się za próbę nieważną. Każdy kandydat wykonuje trzy rzuty.

 

Rodzic ma prawo odwołać się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do dyrektora szkoły.

Odwołanie od decyzji komisji następuje na drodze pisemnej w terminie 7 dni od przedstawienia listy osób zakwalifikowanych do klasy sportowej.

  

Próba sprawności fizycznej odbędzie się w  Hali Sportowej im R. Bruskiego w Czersku,  w dniu 6 kwietnia 2023 r, o godz. 8.30

Odsłony: 1833

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego